ZÁSADY OCHRANY A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia
1.) Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o
voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Autoškola.FUN, s.r.o., IČO
: 54 801 753, so sídlom Hollého 382/63, 010 01 Žilina
(ďalej len “správca”)
2.) Kontaktné údaje správcu sú:
– adresa:    Hollého 382/63, 010 01 Žilina
– email:      info@autoskola.FUN
– telefón:   +421 911 211 919
3.) Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno
priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad
meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného
alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych,
ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
4.) Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných
údajov:
1.) Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje,
ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2.) Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné
pre plnenie zmluvy.
 
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných
údajov:
1.) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
– plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
2.) Účelom spracovania osobných údajov je:
– vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného
vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré
sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt…).
Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie
zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť
zo strany správcu.
– predaj služby mimo ponuky stránky: Spoločnosť Autoškola.FUN, s.r.o. spracúva
na účely predaja služby mimo ponuky stránky nasledovné osobné údaje zákazníka:
meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, email a detail objednávky. Právnym
základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia
GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Autoškola.FUN, s.r.o. je

nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu služby, ktorá nie je v ponuke
stránky. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe služby.
– nezáväzná objednávka služby. Spoločnosť Autoškola.FUN, s.r.o. spracúva na
účely nezáväznej objednávky služby nasledovné osobné údaje potenciálneho
zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej
objednávke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1
písm. b) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov
spoločnosťou Autoškola.FUN, s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti
potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku služby.
– poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom.
Spoločnosť Autoškola.FUN, s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-
mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne
číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok. Právnym základom spracúvania
osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s
nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Autoškola.FUN, s.r.o. je nevyhnutné
na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj
spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
 
IV. Doba uchovávania údajov
1.) Správca uchováva osobné údaje:
– po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po
dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
2.) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia
správcu)
1.) Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
– podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
2.) Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EÚ) alebo
medzinárodnej organizácii. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú
kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných
predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.
 
VI. Vaše práva
1.) Za podmienok stanovených v GDPR máte:
– právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
– právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie 
spracovania podľa čl. 18 GDPR,
– právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
– právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
– právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo
email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
2.) Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v
prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných
údajov.
 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1.) Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k
zabezpečeniu osobných údajov.
2.) Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v písomnej podobe.
3.) Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023